منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران

با توجه به اهمیت و اهداف جریان جنگ نرم آنچه که در طرح ریزی و مقابله با تهدید لازم است می بایست منابع قدرت نرم خودی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد .

امروزه مکتب اسلام  این توانمندی را دارد که ایدئولوژی لیبرال را با چالش مواجه سازد .

به دلیل برخورداری از تمدن و فرهنگ دولت سرزمین ، کمیت و کیفیت جمعیت ثبات سیاسی ، نفوذ منطقه ای ، و انسجام ملی و مهمتراز همه عوامل کیفی قدرت همچون فرهنگ عاشورایی ، نفوذ کلام رهبری و مردمسالاری دینی که امروزه به عنوان الگویی برای کشور اسلامی در آمده برخوردار است که می توان مهمترین منابع قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی را چنین فهرست کرد :

1-پیشینه تاریخی تمدنی ایران –اسلام

2- برخورداری از فرهنگ بیگانه ستیزی

3- فرهنگ عاشورایی

4- مردم سالاری دینی

5- ولایت فقیه و نفوذ کلام رهبری

6- ثبات سیاسی و نفوذ منطقه ای

7- سرمایه اجتماعی یکپارچگی و انسجام ملی

8- جایگاه بالای رتبه علمی – تکنولوژی و صنعتی در منطقه
موضوع :
استراتژی غرب نسبت به ایران ,